Privacy Policy


Opšti uslovi korišćenja platforme Circular Learning Space (https://circularlearningspace.eu).*too long; didn't read: kratak rezime onoga što je dugo napisano


Opšti uslovi korišćenja javne platforme za učenje na mreži »Prostor za cirkularno učenje« koju obezbeđuje EIT RavMaterials GmbH

Sledeći uslovi važe za sve korisnike platforme Circular Learning Space (https://circularlearningspace.eu), uključujući EIT RavMaterials i druge podružnice projekta i korisnike naloga za goste. Korišćenje platforme za učenje (Moodle Vorkplace) odobrava službenik za zaštitu podataka EIT RavMaterials.

Skladištenje ličnih podataka
Sledeći lični podaci moraju biti elektronski uskladišteni za kreiranje ličnog naloga na platformi za učenje.

 • Korisničko ime
 • Adresa E-pošte
 • Ime i prezime
 • Grad
 • Countri
 • Starost / Datum rođenja
 • Pol
 • Jezik kursa

Ovi podaci podležu važećim pravilima zaštite podataka. Korisnici mogu da kreiraju korisnički nalog samoregistracijom. Podaci za prijavu uključuju korisničko ime i lozinku, koji se moraju postaviti u procesu registracije.

Korisnici imaju pravo na besplatne informacije o uskladištenim ličnim podacima na pisani zahtev.

Lični podaci se ne prosleđuju trećim licima osim onima koji su uključeni u pružanje i održavanje platforme za učenje. Izuzetak postoji kada su korisnici izričito dozvolili otkrivanje svojih podataka ili kada je otkrivanje neophodno zbog zakonskih propisa.

Ljudi koji su uključeni u administraciju platforme za učenje, kao i servera za upravljanje identitetom i veb servera mogu, prema svojoj funkciji, pristupiti svim ličnim podacima uskladištenim u sistemu. Ove informacije se obrađuju samo kada i ako je to potrebno za rad platforme za učenje.


Izmenite i izbrišite lične podatke

Korisnici imaju pravo na ispravku, blokiranje ili brisanje netačnih podataka na pisani zahtev. Korisnici u svakom trenutku mogu uređivati svoje lične podatke na svojim nalozima. Korisnici mogu izbrisati svoj nalog putem funkcije Podešavanja unutar platforme ili slanjem e -pošte dobavljaču na girlsgocircular@eitravmaterials.eu.

Ručno brisanje korisničkih naloga tokom projekta rezultira anonimizacijom i čišćenjem svih ličnih podataka, dok statistički korisnički podaci ostaju uskladišteni radi daljeg ispunjavanja performansi projekta i praćenja uspeha. Ovi podaci ne dozvoljavaju naknadnu ili retroaktivnu identifikaciju izbrisanog korisnika.

Lični podaci se čuvaju tokom celog projekta Girls Go Circular. Nakon završetka projekta trajno se briše.

Moodle kursevi i njihov sadržaj će takođe biti uskladišteni tokom trajanja projekta.

Čuvanje dodatnih informacija
Na zahtev veb datoteke u okviru platforme za učenje čuvaju se sledeće pristupne informacije.

 • IP adresa klijenta koji pristupa
 • Datum i vreme pristupa
 • Pristupljena veb stranica
 • Vratite statusni kod veb servera zahtevu
 • Veličina isporučene datoteke
 • Veb lokacija koja vodi do distributivne veb stranice („Referer“)
 • U slučaju greške: poruka o grešci koju je izdao veb server (informacije u vezi sa greškama se čuvaju u zasebnom dnevniku grešaka).

Ovi podaci se čuvaju isključivo u tehničke i statističke svrhe. Podaci, čak ni njihovi delovi, nisu upareni sa daljim bazama podataka niti se prosleđuju trećim licima. Ni ljudi zaduženi za kurseve (npr. Nastavnici), niti drugi učesnici kursa ne mogu pristupiti ovim podacima. Sav prenos podataka se vrši pod sigurnim uslovima.

Osim toga, pohranjuju se svi podaci koje korisnik opcionalno navede, kao i podaci koji proizlaze iz upotrebe platforme. To uključuje podatke o aktivnostima učenja (podaci o napretku koji se odnose na potrošnju lekcija učenja, kao i podaci o učinku koji se odnose na provođenje provjere znanja). Nastavnici i polaznici ove podatke mogu koristiti samo u svrhe podučavanja i učenja, na primjer za izvršavanje zadataka u okviru kurseva.


Skladištenje podataka o pregledu

Podaci o učenju (podaci o napretku i učinku, kao i stečeni sertifikati) se čuvaju isključivo na platformi za učenje Moodle Vorkplace, dodeljenoj odgovarajućem registrovanom korisniku. Ovi podaci se gube pri brisanju banke podataka Moodle Vorkplace.

Brisanje podataka
Moodle kursevi i njihov sadržaj se ne brišu tokom trajanja projekta iz sledećih razloga:

 1. Studenti mogu pristupiti materijalima relevantnim za studiranje čak i nakon završetka odgovarajućih kurseva.
 2. Tokom trajanja projekta biće objavljeni dodatni kursevi i korisnici će moći da pohađaju te nove kurseve.


Upotreba kolačića
Kolačići (kratki tekstualni podaci) koriste se na Moodle radnom mestu u dva oblika:

 1. Moodle sesija: Ovaj kolačić je neophodan da bi prijava trajala pri pristupu različitim stranicama platforme Moodle Vorkplace. Ovaj kolačić se briše čim se obriše keš memorija veb pregledača korisnika ili se korisnik odjavi sa platforme Moodle Vorkplace. Upotreba ovog kolačića je obavezna.
 2. Moodle zakupac: ako se koristi ovaj kolačić, informacije o zakupcu povezane sa korisnikom čuvaju se pri prvoj upotrebi i čuvaju se na platformi Moodle Vorkplace čak i nakon odjave. Upotreba ovog kolačića je obavezna.
 3. Ugrađeni video sadržaj sa IouTube -a: ugrađeni video snimci sa IouTube -a koriste kolačiće za praćenje koji prenose podatke na IouTube/Google. Upotreba ovog kolačića je obavezna kako bi se osigurale funkcije pristupačnosti (titlovi). Dodatne informacije date su u nastavku.


Korišćenje ugrađenih IouTube video zapisa

Ova veb lokacija koristi ugrađeni video sadržaj sa IouTube -a, usluge koja pripada Google -u. IouTube video snimci su ugrađeni u kurseve u obrazovne svrhe radi obogaćivanja sadržaja koji je legitiman interes provajdera ove platforme u skladu sa pravnom osnovom utvrđenom u čl. 6 (1) lit. f GDPR.

Ugrađeni IouTube video zapisi opremljeni su titlovima za sve jezike osim engleskog kako bi bili lako dostupni ciljnoj grupi. Titlovi se prikazuju kao prekrivač video kontejnera. Za ostvarivanje ove funkcije, ugrađivanje prilagođeno privatnosti putem IouTube-ovog načina poboljšane privatnosti (upotreba bez domena kolačića) nije moguće.

Ako otvorite stranicu sa ugrađenim video zapisom, uspostavlja se veza sa IouTube serverima. U ovom trenutku IouTube je obavešten koju ste od naših stranica posetili. Google će obraditi i sačuvati različite podatke (IP adresa, stranica naše platforme na koju je video ugrađen itd.). Ako ste prijavljeni na svoj IouTube nalog, IouTube može vaše navike surfovanja dodeliti vašem ličnom profilu. Ovo možete sprečiti samo ako se odjavite sa IouTube naloga pre nego što pogledate video. Provajder ove platforme nema uticaja na prenos ovih podataka.

IouTube video snimci su ugrađeni sa svrhom da našu veb stranicu učine atraktivnijom.

Dodatne informacije o načinu rukovanja korisničkim podacima dostupne su u IouTube -ovoj politici privatnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=sr


Autorsko pravo

Svi materijali dostupni sa platforme za učenje zaštićeni su autorskim pravima, sve dok ništa drugo nije izričito navedeno. To znači da je sadržaj koji nudi platforma za učenje namenjen za ličnu upotrebu i ne sme se proslediti trećim stranama, niti se može reprodukovati ili menjati. Ovo važi i za materijal koji su kreirali pojedinačni ili više korisnika tokom kursa.
Svi korisnici se slažu da se lično kreirani materijali mogu koristiti u svrhe kursa. Operateri platforme za učenje oslobođeni su tužbi trećih strana koje proističu iz nepoštovanja autorskih prava.

Opšte odgovornosti za upotrebu

Registracijom se korisniku dodjeljuje neprenosivo, jednostavno pravo korištenja platforme za učenje. Aktivnosti koje se obavljaju na platformi uključuju isključivo kreiranje i završetak kurseva Moodle Vorkplace u kontekstu cirkularnog programa Girls Go. Svaka druga privatna ili komercijalna upotreba izričito je zabranjena. U slučaju da je prostor za skladištenje dostupan korisniku, on je isključivo dizajniran za skladištenje sadržaja stvorenog za platformu za učenje.

Svi korisnici su dužni čuvati podatke o drugim učesnicima kojima mogu pristupiti strogo povjerljivo i ne smiju ih prenositi trećim stranama. Samo pisani pristanak dotične osobe može predstavljati izuzeće od ovog pravila. Svi korisnici platforme za učenje ne smeju neovlašćeno brisati, potiskivati ili menjati podatke. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe osim gore navedenih.

Osim toga, korisnici su dužni da se pridržavaju odredbi zakona uopšte, kao i u pogledu autorskih prava i zaštite podataka. Prilikom kreiranja veza do spoljnih veb stranica, korisnici moraju da provere da na njima nije prikazan nedozvoljen sadržaj.

Korisnici ne smeju stavljati na platformu za učenje nedozvoljen, pornografski, opsceni, klevetnički, klevetnički, uvredljiv, preteći, rasni sadržaj ili rasistički sadržaj. Zabranjeno je i postavljanje bilo koje vrste oglasa na platformu za učenje, prenošenje informacija koje sadrže viruse, greške, manipulacije ili bilo koji drugi sličan štetan element i postavljanje sadržaja koji može biti štetan za ugled EIT RavMaterials ili njegovih partnera na projektu.

Iako samo kvalitetne, sigurne i relevantne spoljne veze treba da budu uključene u platformu, korisnici uvek treba da usvoje politiku opreza pre nego što kliknu na bilo koje spoljne veb veze navedene na celoj veb stranici. Ako korisnici slijede vezu do bilo koje vanjske veb veze navedene na cijeloj platformi, potrebno je napomenuti da te vanjske veb stranice imaju svoje politike privatnosti i da dobavljači ne prihvataju nikakvu odgovornost ili odgovornost za ove politike. Korisnicima se savetuje da provere ove smernice pre nego što bilo koje lične podatke dostave ovim veb stranicama.

Isključenje iz upotrebe

Ako korisnik prekrši uslove korišćenja, od njega se traži da napusti svoje ponašanje. Ako ne poštuje ovaj zahtev, administratori platforme za učenje ga određeno vreme ili trajno isključuju iz upotrebe platforme za učenje. Korisnik nema zahtev za readmisiju. Uslov za readmisiju je, između ostalog, pisani zahtev koji sadrži izjavu da će se ubuduće uzdržavati od zloupotrebe.

Odgovornost provajdera (a)

EIT RavMaterials GmbH je, kao operater platforme za učenje (zajedno sa sinergijskim učenjem kao pružalac tehničkih usluga), odgovoran samo za krajnje nemarne i namerno počinjene povrede dužnosti. Ovo se posebno odnosi na oštećenja nastala zbog preuzimanja softvera ili materijala.

Odgovornost korisnika

Ako korisnik nenamerno prekrši uslove korišćenja ili zakonske obaveze, on ili ona snose odgovornost prema zakonskim propisima.

Promene u uslovima korišćenja

EIT RavMaterials GmbH zadržava pravo da izmeni ili promeni uslove korišćenja.
Svaka promena uslova korišćenja biće objavljena u pisanoj formi putem platforme za učenje, uključujući referencu gde se promenama može pristupiti.

Pravni efekat

Ove uslove korišćenja treba posmatrati kao deo platforme za učenje koja vodi do ove stranice. Ako delovi ili određene fraze ne odgovaraju trenutnoj pravnoj situaciji, to neće uticati na ostatak dokumenta ni po sadržaju ni po valjanosti.

Pristanak na propise o zaštiti podataka

Upoznat sam sa informacijama o zaštiti podataka i uslovima korišćenja i ovim ih prihvatam.

Uzeo sam u obzir činjenicu da se obavezni lični podaci obrađuju kada koristim platformu za učenje Circular Learning Space.

Dajem saglasnost za obradu podataka sačuvanih na mom korisničkom nalogu (lični profil) i doprinosa koje otkrivam pod svojim imenom. Takođe dajem saglasnost za obradu podataka koji proizilaze iz mog učešća na jednom ili više kurseva.
Ovaj pristanak se u svakom trenutku može pregledati na početnoj stranici platforme za učenje.

Kontakt

Pitanja, komentari i zahtevi u vezi sa ovom Politikom privatnosti su dobrodošli i na njih se treba obratiti: girlsgocircular@eitrawmaterials.eu.