Privacy Policy


Ogólne warunki korzystania z platformy Circular Learning Space (https://circularlearningspace.eu)*too long; didn't read: krótkie podsumowanie tego, co jest napisane w długim


Ogólne warunki korzystania z publicznej platformy edukacyjnej online "Circular Learning Space" udostępnionej przez EIT RawMaterials GmbH

Poniższe warunki obowiązują wszystkich użytkowników platformy Circular Learning Space (https://circularlearningspace.eu), w tym EIT RawMaterials i inne podmioty powiązane z projektem oraz użytkowników kont gościnnych. Korzystanie z platformy edukacyjnej (Moodle Workplace) jest zatwierdzone przez inspektora ochrony danych EIT RawMaterials.

Przechowywanie danych osobowych
Aby utworzyć konto osobiste na platformie edukacyjnej, należy zapisać elektronicznie następujące dane osobowe.

 • Nazwa użytkownika
 • Adres e-mail
 • Imię i nazwisko
 • Miasto
 • Kraj
 • Wiek / Data urodzenia
 • Płeć
 • Język kursu
Dane te podlegają obowiązującym przepisom o ochronie danych osobowych. Użytkownicy mogą utworzyć konto użytkownika poprzez samodzielną rejestrację. Dane do logowania obejmują nazwę użytkownika i hasło, które muszą zostać ustalone w procesie rejestracji.

Użytkownicy mają prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych na pisemny wniosek.

Dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim innym niż te, które są zaangażowane w udostępnianie i utrzymywanie platformy edukacyjnej. Wyjątkiem jest sytuacja, w której użytkownik wyraźnie zezwolił na ujawnienie swoich danych lub gdy ujawnienie jest konieczne ze względu na przepisy prawne.
Osoby zaangażowane w administrowanie platformą edukacyjną, jak również serwerem zarządzania tożsamością i serwerem internetowym mogą, zgodnie ze swoją funkcją, uzyskać dostęp do wszystkich danych osobowych przechowywanych w systemie. Informacje te są przetwarzane tylko wtedy i tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do funkcjonowania platformy edukacyjnej.


Edycja i usuwanie danych osobowych

Użytkownikom przysługuje prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia nieprawidłowych danych na pisemny wniosek. Użytkownik może w każdej chwili edytować swoje dane osobowe na swoim koncie. Użytkownik może usunąć swoje konto poprzez funkcję Ustawienia na platformie lub wysyłając e-mail do dostawcy na adres girlsgocircular@eitrawmaterials.eu.

Ręczne usunięcie konta użytkownika w trakcie trwania projektu powoduje anonimizację i usunięcie wszystkich danych osobowych, natomiast statystyczne dane użytkownika pozostają zachowane w celu dalszego wypełniania związanych z projektem kontroli wyników i powodzenia. Dane te nie pozwalają na późniejszą lub wsteczną identyfikację usuniętego użytkownika.

Dane osobowe są przechowywane przez cały okres trwania projektu Girls Go Circular. Po zakończeniu projektu są one trwale usuwane.

Również kursy Moodle i ich zawartość będą przechowywane w czasie trwania projektu.

Przechowywanie dalszych informacji
Na żądanie pliku internetowego w ramach platformy edukacyjnej zapisywane są następujące informacje o dostępie.

 • Adres IP klienta uzyskującego dostęp
 • Data i godzina dostępu
 • Dostępna strona internetowa
 • Kod statusu zwrotnego serwera internetowego w odpowiedzi na żądanie
 • Rozmiar dostarczonego pliku
 • Strona internetowa, która odsyła do strony dystrybucyjnej ("Referer")
 • W przypadku błędu: komunikat o błędzie wydany przez serwer internetowy (informacje związane z błędami są przechowywane w oddzielnym dzienniku błędów).
Dane te są zapisywane wyłącznie do celów technicznych i statystycznych. Informacje te, a nawet ich części, nie są dopasowywane do innych baz danych ani przekazywane osobom trzecim. Ani osoby odpowiedzialne za kursy (np. nauczyciele), ani inni uczestnicy kursów nie mają dostępu do tych danych. Wszystkie transfery danych odbywają się w bezpiecznych warunkach.

Ponadto przechowywane są wszystkie informacje podane opcjonalnie przez użytkownika, jak również dane wynikające z użytkowania platformy. Należą do nich dane dotyczące aktywności edukacyjnej (dane dotyczące postępów związanych z konsumpcją lekcji, jak również dane dotyczące wyników związanych z przeprowadzaniem ocen wiedzy). Dane te mogą być wykorzystywane przez nauczycieli i uczestników wyłącznie do celów dydaktycznych, np. do realizacji zadań w ramach kursów.


Przechowywanie danych dotyczących badań

Dane dotyczące nauki (dane dotyczące postępów i wyników, jak również zdobyte certyfikaty) są przechowywane wyłącznie na platformie edukacyjnej Moodle Workplace, przypisanej do danego zarejestrowanego użytkownika. Dane te są tracone w momencie usunięcia banku danych Moodle Workplace.

Usuwanie danych
Kursy Moodle i ich zawartość nie są usuwane w czasie trwania projektu z następujących powodów:

 1.  Studenci mogą mieć dostęp do materiałów związanych z nauką nawet po ukończeniu poszczególnych kursów.
 2.  W trakcie trwania projektu będą publikowane dodatkowe kursy, a użytkownicy będą mogli brać w nich udział.


Wykorzystanie plików cookie
Cookies (krótkie informacje tekstowe) są używane w Moodle Workplace w dwóch formach:

 1. Moodle Session: Ten plik cookie jest niezbędny do tego, aby logowanie utrzymywało się podczas dostępu do różnych stron platformy Moodle Workplace. Ten plik cookie jest usuwany, gdy tylko pamięć podręczna przeglądarki internetowej użytkownika zostanie usunięta lub gdy użytkownik wyloguje się z platformy Moodle Workplace. Korzystanie z tego pliku cookie jest obowiązkowe.
 2. Moodle Tenant: jeśli ten plik cookie jest używany, informacje o najemcy powiązane z użytkownikiem są zapisywane przy pierwszym użyciu i są przechowywane na platformie Moodle Workplace nawet po wylogowaniu. Użycie tego pliku cookie jest obowiązkowe.
 3. Osadzone materiały wideo z YouTube: osadzone materiały wideo z YouTube wykorzystują ciasteczka śledzące, które przekazują dane do YouTube/Google. Korzystanie z tego pliku cookie jest obowiązkowe w celu zapewnienia funkcji dostępności (napisy). Dalsze informacje znajdują się poniżej.


Używanie osadzonych filmów z YouTube

Ta strona internetowa wykorzystuje osadzone treści wideo z YouTube, usługi należącej do Google. Filmy z YouTube są osadzane w kursach w celach edukacyjnych, aby wzbogacić treści, co stanowi uzasadniony interes dostawcy tej platformy zgodnie z podstawą prawną określoną w art. 6 (1) lit. f GDPR.

Osadzone filmy z YouTube są wyposażone w napisy dla wszystkich języków innych niż angielski, aby były łatwo dostępne dla grupy docelowej. Napisy wyświetlane są jako nakładka na kontener wideo. Aby zrealizować tę funkcjonalność, nie jest możliwe osadzanie przyjazne dla prywatności poprzez tryb prywatności YouTube (zastosowanie domeny bez plików cookie).

Po otwarciu strony z osadzonym filmem wideo następuje połączenie z serwerami YouTube. W tym momencie YouTube jest informowany, które z naszych stron zostały odwiedzone. Google przetwarza i zapisuje różne dane (adres IP, strona naszej platformy, na której osadzony jest film itp.) Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, YouTube może przyporządkować Państwa nawyki surfowania do Państwa osobistego profilu. Można temu zapobiec tylko wtedy, gdy przed obejrzeniem filmu wylogują się Państwo ze swojego konta YouTube. Dostawca tej platformy nie ma wpływu na przekazywanie tych danych.

Filmy z YouTube są osadzane w celu uatrakcyjnienia naszej strony internetowej.

Dalsze informacje o sposobie postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=pl


Copyright

Wszystkie materiały dostępne na platformie edukacyjnej są chronione prawem autorskim, o ile nic innego nie zostało wyraźnie zaznaczone. Oznacza to, że treści udostępniane przez platformę edukacyjną przeznaczone są do użytku osobistego i nie mogą być przekazywane osobom trzecim, ani też powielane czy zmieniane. Dotyczy to również materiałów, które zostały stworzone przez jednego lub wielu użytkowników podczas kursu.

Wszyscy użytkownicy zgadzają się, że materiały stworzone osobiście mogą być wykorzystywane do celów kursu. Operatorzy platformy edukacyjnej są zwolnieni z roszczeń osób trzecich wynikających z nieprzestrzegania praw autorskich.

Ogólne obowiązki użytkowania

Poprzez rejestrację użytkownik otrzymuje niezbywalne, proste prawo do korzystania z platformy edukacyjnej. Działania wykonywane na platformie obejmują wyłącznie tworzenie i uzupełnianie kursów Moodle Workplace w ramach Girls Go Circular. Każde inne prywatne lub komercyjne wykorzystanie jest wyraźnie zabronione. W przypadku udostępnienia użytkownikowi przestrzeni dyskowej jest ona przeznaczona wyłącznie do przechowywania treści utworzonych na platformie edukacyjnej.

Wszyscy użytkownicy są zobowiązani do zachowania w ścisłej tajemnicy informacji o innych uczestnikach, do których mają dostęp i nie mogą przekazywać tych informacji osobom trzecim. Wyjątek od tej zasady może stanowić jedynie pisemna zgoda osoby zainteresowanej. Wszyscy użytkownicy platformy edukacyjnej nie mogą w sposób nieuprawniony usuwać, ukrywać lub zmieniać danych. Dane nie mogą być wykorzystywane do celów innych niż wyżej wymienione.

Ponadto użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa w ogólności, jak również w zakresie prawa autorskiego i ochrony danych. Tworząc linki do zewnętrznych stron internetowych, użytkownicy muszą sprawdzić, czy nie zawierają one niedozwolonych treści.

Użytkownicy nie mogą umieszczać na platformie edukacyjnej treści nielegalnych, pornograficznych, obscenicznych, zniesławiających, oszczerczych, obraźliwych, zawierających groźby, nawołujących do nienawiści rasowej lub rasistowskiej. Zabrania się również umieszczania na platformie edukacyjnej wszelkiego rodzaju reklam, przekazywania informacji zawierających wirusy, błędy, manipulacje lub inne podobne szkodliwe elementy oraz zamieszczania treści, które mogą zaszkodzić reputacji EIT RawMaterials lub jego partnerów projektowych.

Chociaż na platformie powinny być umieszczane wyłącznie wysokiej jakości, bezpieczne i istotne linki zewnętrzne, użytkownicy powinni zawsze zachować ostrożność przed kliknięciem na zewnętrzne linki internetowe wymienione na stronie internetowej. Jeśli użytkownicy korzystają z linków do zewnętrznych stron internetowych wymienionych na platformie, należy zauważyć, że te zewnętrzne strony internetowe mają własną politykę prywatności i że dostawca (dostawcy) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za tę politykę. Użytkownikom zaleca się sprawdzenie tych zasad przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych na te strony. Przetłumacz z Tłumaczem DeepL (wersja darmowa).

Wyłączenie z użytkowania

Jeśli użytkownik narusza warunki użytkowania, jest proszony o zaniechanie swojego zachowania. Jeśli nie zastosuje się do tego żądania, zostaje wykluczony z korzystania z platformy edukacyjnej na określony czas lub na stałe przez administratorów platformy edukacyjnej. Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie o ponowne przyjęcie. Warunkiem ponownego przyjęcia jest m.in. pisemna prośba zawierająca oświadczenie, że obraźliwe zachowanie będzie w przyszłości powstrzymywane.

Odpowiedzialność usługodawcy(-ów)

EIT RawMaterials GmbH jako operator platformy edukacyjnej (wraz z synergy learning jako dostawcą usług technicznych) ponosi odpowiedzialność tylko za rażące zaniedbanie i umyślne naruszenie obowiązków. Dotyczy to w szczególności szkód powstałych w wyniku pobierania oprogramowania lub materiałów.

Odpowiedzialność użytkownika

Jeżeli użytkownik w sposób niezamierzony naruszy warunki użytkowania lub obowiązki prawne, ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa.

Zmiany w warunkach użytkowania

EIT RawMaterials GmbH zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek lub zmian w warunkach użytkowania.
Wszelkie zmiany warunków użytkowania zostaną ogłoszone w formie pisemnej za pośrednictwem platformy edukacyjnej wraz z podaniem odniesienia do miejsca, w którym można uzyskać dostęp do zmian.

Skutek prawny

Niniejsze warunki użytkowania należy traktować jako część platformy edukacyjnej, która łączy się z tą stroną. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania nie odpowiadają aktualnej sytuacji prawnej, nie ma to wpływu na treść i ważność pozostałej części dokumentu.

Zgoda na przepisy o ochronie danych osobowych

Zapoznałem się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz warunkami użytkowania i niniejszym je akceptuję.

Przyjąłem do wiadomości, że podczas korzystania z platformy edukacyjnej Circular Learning Space przetwarzane są obowiązkowe dane osobowe.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zapisanych na moim koncie użytkownika (profilu osobistym) oraz wypowiedzi, które ujawniam pod swoim nazwiskiem. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie danych, które wynikają z mojego uczestnictwa w jednym lub kilku kursach.
Zgodę tę można w każdej chwili zweryfikować na stronie startowej platformy edukacyjnej.

Kontakt

Pytania, komentarze i prośby dotyczące niniejszej Polityki Prywatności są mile widziane i powinny być kierowane do: girlsgocircular@eitrawmaterials.eu.